t
בנייה בירושלים
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

722 אלף יחידות דיור אושרו ב-2020-2015 - 18% מעבר ליעד

לא בכל המחוזות והקטגוריות שהוגדרו בתוכנית האסטרטגית לדיור מועדף הושגו יעדי הממשלה לשנים אלו
דנה ירקצי
01 באוגוסט 2021
06:01

בשנים 2015–2020 אושרו כ-722 אלף יחידות דיור בוועדות המחוזיות ובוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור יחד, שהן כ-18% מעבר ליעדי הממשלה לשנים אלו. יחד עם זאת, יש לציין כי לא בכל המחוזות ובכל הקטגוריות שהוגדרו בתוכנית האסטרטגית לדיור הושגו היעדים. כך עולה מדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שסוקר את פעילות הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) לקראת הדיון היום (ראשון) בוועדת הפנים.

בעוד חלק מיעדי התוכנית האסטרטגית הושגו, יעדים אחרים לא הושגו וקיים בהם פער. כך למשל, לפי דוח המעקב של המועצה הלאומית לכלכלה אחר יישום התוכנית האסטרטגית לדיור מדצמבר 2020, קיים חסר תכנוני ביחס ליעדי התכנון לציבור הערבי במחוזות ירושלים - חסר של 60% מהיעד, בחיפה חסר של 40%, ובצפון חסר של 23%. לעומת זאת, הממשלה עברה את היעד לתכנון ביישובים במידה ניכרת במחוזות הדרום - יותר מפי שניים מהיעד, ובמרכז - 170% מהיעד.

עוד עולה מהדוח כי יעדי התכנון להתחדשות עירונית בפריפריה לא הושגו. במחוז צפון לא תוכננו כלל דירות בתוכניות פינוי–בינוי, וכ-2% בלבד מיחידות הדיור שאושרו במחוז חיפה ובמחוז דרום היו יחידות תוספתיות בתוכניות פינויבינוי, לעומת יעד של כ-20%.

הדוח קבע כי אין אפשרות לקשר את נתוני התכנון ונתוני הרישוי של מנהל התכנון, וכי קישור נתונים אלו לנתוני התחלות הבנייה וגמר הבנייה כלל אינו בנמצא. לכן, עדיין יש קושי להעריך את היקף מימוש התוכניות המאושרות, או את היקף המלאי התכנוני הקיים.

צוין כי פעילות הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור לא לוותה במחקר הבוחן את השפעותיה השונות, וכתוצאה מכך טרם נבחנו סוגיות מפתח בפעילות הוועדה ובאופן השפעתה על תכנון, ביצוע ופיתוח שכונות מגורים והתשתיות הנחוצות להן. מה שכולל פגיעה בטבע ובחקלאות, השפעה על עירוניות, איכות התכנון, השפעה על תכנון כוללני ארוך-טווח ועל תכנון מרחבי, הלימת התשתיות בדגש על תחבורה, מבני ציבור ועוד.