t
-

כיסוי חובות מהבחירות וייצוג משפטי: לאן הולכים כספי מימון המפלגות?

הליכוד ובל"ד השתמשו בכספי מימון המפלגות לייצוג משפטי של עובדים ויועצים • חובות הסיעה לאוצר המדינה עלו תוך כ-5 שנים ב-470% • נמצאו ליקויים בניהול הוצאות במערכת הבחירות לכנסת ה-23 בליכוד, מרצ וש"ס
אמוץ שפירא
27 במרץ 2022
12:24

סיעות הכנסת אינן משתמשות במימון הממלכתי השוטף למטרה לה יועד, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם היום (ראשון) בנושא מימון מפלגות. על פי הדוח, הסיעות מסתמכות על המימון הממלכתי לצורך החזר הלוואות שנועדו לכיסוי גרעונות שמקורם במערכות בחירות, ולא לקיום קשר רעיוני וארגוני עם הציבור בין מערכת בחירות אחת לאחרת.

עוד עלה מן הדוח כי מאז תיקון החוק שמאפשר לסיעות לקבל הלוואות מאוצר המדינה באמצעות הכנסת במקום מבנקים, חלה עלייה ניכרת בסכומי ההלוואות שנוטלות הסיעות. בסוף 2014 הייתה סך יתרת חובות הסיעות לבנקים כ-35 מיליון שקלים, ואילו נכון למארס 2020 סך חובות הסיעות לאוצר המדינה הוא יותר מ-200 מיליון שקלים. מדובר בגידול של כ-470% אחוזים.

בנוסף, מצא המבקר כי סיעות הליכוד ובל"ד השתמשו במימון השוטף שלהן בכנסת ה-22 למימון הוצאות ייצוג משפטי של עובדים. על פי הדוח, בליכוד השתמשו במימון השוטף עבור ייצוג של ארבעה עובדים ויועצים, ובבל"ד עבור ייצוג המפלגה ו-36 בעלי זיקה אליה. על אף ששתי הסיעות החליטו לשאת בעלות הייצוג המשפטי בטענה שפעילות המיוצגים נעשתה כחלק מתפקידם, קנס המבקר את בל"ד ב-100 אלף שקלים ואת הליכוד ב-200 אלף שקלים - על כך ועל ליקויים נוספים.

בנוסף, מצא המבקר ליקויים בעניין ההוצאות במערכת הבחירות לכנסת ה-23 בקרב ארבע סיעות - הליכוד, מרצ, ש"ס ואח"י. משום כך קנס המבקר את הליכוד ב-50 אלף שקלים ואת מרצ ב-15 אלף שקלים.