t
מונדיאל 2022

הקרנות פומביות של שידורי משחקי גביע העולם בכדורגל - קטאר 2022

כל מה שצריך לדעת על קבלת היתרים להקרנות פומביות של משחקי המונדיאל
כאן מונדיאל
29 באוגוסט 2022
11:31

להורדת טופס בקשה להיתר הקרנה פומבית>>

תאגיד השידור הישראלי (להלן: "התאגיד") מחזיק בזכויות השידור הבלעדיות בישראל במשחקי הגביע העולמי בכדורגל, קטאר  2022 (FIFA World Cup  Qatar 2022) שיערך בין התאריכים  20 בנובמבר 2022 ועד 18 בדצמבר 2022 בקטאר (להלן: "המונדיאל").

בהתאם לנהלי פיפ"א, שימוש בשידורי המונדיאל לצורך קיום הקרנה פומבית של איזה מהמשחקים, טעון – בין היתר - אישור התאגיד מראש, כבעל זכויות השידור, וכמפורט בהודעה זו להלן.

הגדרות

"אירוע הקרנה פומבי" או "אירוע הקרנה" – כל הקרנה של שידורים ממשחקי המונדיאל בפני קבוצת אנשים או קהל, בכל מקום שאינו בית פרטי. לדוגמה: הקרנה בברים, פאבים, מסעדות, אצטדיונים, מקומות פתוחים, משרדים, אוטובוסים, רכבות, בתי קולנוע, תיאטראות, מלונות, בסיסי צבא, מוסדות חינוך, בתי חולים, מתנ"סים, אולמות אירועים, גנים לאומיים – ייחשבו כאירועי הקרנה פומביים.

"אירוע הקרנה מסחרי" – כל אירוע הקרנה המקוים למטרות מסחריות, או מפיק תועלת מסחרית למארגן האירוע. למשל: כאשר נגבים דמי כניסה באופן ישיר או עקיף מהבאים לאירוע; כאשר במסגרת האירוע ניתנת חשיפה לנותני חסות ו/או מפרסמים; כאשר במסגרת האירוע נמכרים מוצרי מרצ'נדייס, אוכל או שתיה (אך למעט אירועים המתקיימים במסעדות או פאבים בהם מכירת אוכל או שתייה נעשית כחלק מהפעילות הרגילה של המקום וללא קשר לאירוע ההקרנה). הקביעה אם אירוע הינו אירוע הקרנה מסחרי, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של פיפ"א.

"אירוע הקרנה קולנועי" – כל אירוע הקרנה הנערך בתיאטרון כהגדרתו להלן.

"אירוע הקרנה לא מסחרי" – כל אירוע הקרנה בו מארגן האירוע אינו מפיק ממנו כל תועלת מסחרית.

"אירוע הקרנה לא מסחרי מיוחד" – אירוע הקרנה לא מסחרי שנערך בפני קהל של 5,000 איש ומעלה.

"תיאטרון" – כל אדם, עסק או ישות אשר על דרך שגרה גובה דמי כניסה לצפייה במופע, הופעה, מחזה, סרט או כל אירוע בידור אחר.

I. תנאים לקבלת אישור לאירוע הקרנה מסחרי ואירוע הקרנה קולנועי

1. אירוע הקרנה מסחרי טעון קבלת אישור מאת פיפ"א ומאת התאגיד. גורמים מעוניינים יפנו תחילה לפיפ"א באמצעות ממשק בדף האינטרנט https://publicviewing.fifa.org/public_viewing (ניתן לפנות לפיפ"א בנושא גם בדוא"ל publicviewingplatform@fifa.org).

2. לאחר קבלת אישור פיפ"א, יפנו המעוניינים לתאגיד לצורך קבלת אישורו באמצעות דוא"ל : worldcup2022@kan.org.il.

3. אירוע הקרנה פומבי טעון תשלום דמי רישיון שישולמו ישירות לפיפ"א, לפי תעריף שנקבע עלי די פיפ"א ובכפוף להנחיות פיפ"א.

4. אין בקבלת אישור מאת פיפ"א כאמור, כדי לגרוע מהחובה לקבל אישור גם מהתאגיד לשימוש בשידורים, ובנוסף, מכל גורם אחר ככל נדרש על פי דין, כמפורט להלן במסמך זה. למען הסר ספק, התאגיד יהיה רשאי להתנות מתן אישור כאמור מטעמו בתנאים לרבות תנאים כספיים, מיתוג, וכיו"ב.

5. גיוס חסויות לאירוע הקרנה מסחרי, אפשרי אך ורק בהתאם להנחיות פיפ"א, ובכפוף לאישור מוקדם מאת פיפ"א.

6. אירוע הקרנה קולנועי טעון קבלת אישור מאת בעל זכויות מטעם פיפ"א, חברת Ellacomm, ומאת התאגיד. לפיכך, על אף האמור בסעיף 1 לעיל, פניות מצד גורמים המעוניינים לקיים אירוע הקרנה מסחרי קולנועי יש להגיש תחילה לחברת ellacomm המחזיקה בזכויות מטעם פיפ"א בנושא, באמצעות דוא"ל: tamir@ellacomm.com. לאחר קבלת אישור מאת Ellacomm יפנו המעוניינים לתאגיד כמפורט בסעיף 2 לעיל. מובהר כי אירוע הקרנה מסחרי קולנועי, עשוי להיות כפוף לתשלום דמי רישיון לפיפ"א / לגורמים אחרים ולתנאים נוספים, וזאת בנוסף על כל האמור בהודעה זו לעיל.

II. תנאים לקבלת אישור לאירוע הקרנה לא מסחרי ואירוע הקרנה לא מסחרי מיוחד

1. אירוע הקרנה לא מסחרי מיוחד, אינו כרוך בתשלום דמי רישיון, אך טעון קבלת אישור מאת פיפ"א ומאת התאגיד, באמצעות פנייה כאמור בסעיף I(1) לעיל.

2. אירוע הקרנה לא מסחרי (שאינו אירוע הקרנה לא מסחרי מיוחד), טעון הגשת בקשה לאישור התאגיד באמצעות דוא"ל כאמור בסעיף I (1) לעיל.

3. כל אירוע הקרנה, בין אם מסחרי, לא מסחרי מיוחד או לא מסחרי, מחייב עמידה מצד מארגן האירוע בכל הוראות מסמך זה, ובנוסף, בכל הנחיות פיפ"א בנושא, הניתנות לעיון באתר פיפ"א בכתובת fifa.com (להלן: "אתר פיפ"א").

4. אין באמור כדי לגרוע מהחובה לקבל אישור מהתאגיד לשימוש בשידורים, לכל אירוע הקרנה (לרבות אירוע הקרנה לא מסחרי, לא מסחרי מיוחד ואירוע הקרנה מסחרי), ובנוסף מכל גורם אחר ככל נדרש על פי דין, כמפורט להלן במסמך זה.

III. תנאים כלליים לקבלת אישור התאגיד לשימוש בשידורים במסגרת אירוע הקרנה פומבי (מסחרי או לא מסחרי)

1. על המבקש לפנות לתאגיד בבקשה לאישור בצירוף טופס בקשה להיתר הקרנה פומבית בנוסח המצורף להודעה זו, לכתובת המייל המצוינת בסעיף I (1) לעיל.

2. התאגיד יהיה רשאי ליתן אישור, או לדחות את הבקשה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך לנמק את החלטתו.

3. מובהר, כי התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהמבקש, כל הבהרה ו/או פרטים נוספים שידרשו לדעתו לצורך בחינת הבקשה, או להתנות את האישור בכל תנאי לפי שיקול דעתו.

4. מובהר בזאת כי בכל מקרה על המבקש לעמוד בכל כללי פיפ"א בנוגע להקרנות פומביות, המפורטות באתר פיפ"א, לרבות (ככל שהדבר נדרש על ידי פיפ"א), קבלת כל רישיון ו/או אישור מפיפ"א, ותשלום כל סכום לפיפ"א, וזאת כתנאי לקבלת אישור מאת התאגיד.

5. באירוע הקרנה לא מסחרי או לא מסחרי מיוחד, אישור התאגיד לא יותנה בתשלום כספי לתאגיד.

6. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, בכל סוג של אירוע הקרנה (מסחרי, לא מסחרי מיוחד או לא מסחרי) תנאי לאישור הבקשה על ידי התאגיד, יהיה הצגה באירוע ההקרנה, במקום בולט, של רול-אפ, שילוט (או מוצר דומה) מטעם התאגיד לצורך קידום שידורי התאגיד (להלן: "המוצר"). הפקת המוצר והצבתו ייעשו באחריות ועל חשבון המבקש, בהתאם למפרט כפי שיועבר לו על ידי התאגיד. בכל מקרה, על המבקש יהיה לאשר מול התאגיד מראש את המוצר בטרם הפקתו. 

7. יובהר ויודגש: אישור בקשה על ידי התאגיד, מהווה אישור מוגבל לשימוש בשידורי הטלוויזיה של המשחקים במסגרת ההקרנה, בלבד, ואין בו כדי להחליף ו/או כדי לגרוע מכל אישור אחר ככל שנדרש על פי כל דין ו/או הסכם, לצורך קיום אירוע ההקרנה. השגת אישורים כאמור, ווידוא עמידת אירוע ההקרנה בהוראות כל דין, יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המבקש.

8. נוסף על האמור בסעיף 6 לעיל, אישור בקשה על ידי התאגיד, אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על התאגיד ו/או על פיפ"א, בכל הקשור לאירוע ההקרנה. המבקש יישא באחריות בלעדית לאירוע ההקרנה, על כל הכרוך בהפקתו, וכן יישא באחריות בלעדית לכל טענה, דרישה או תביעה מצד שלישי כלשהו, הנוגעת לאירוע ההקרנה. ככל שתופנה טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור כלפי התאגיד, מתחייב המבקש לשפות ולפצות את התאגיד בגין כל תשלום שיידרש התאגיד לשלם, מיד עם דרישת התאגיד.

9.      תשלום לאגודות גביית זכויות בגין השימוש בשידורים, יהיה באחריות ועל חשבון המבקש.

10. באירוע ההקרנה ייעשה שימוש בשידור המשחק כפי שיבוצע על ידי התאגיד (או זכיין מטעם התאגיד), ללא כל שינוי או עריכה. קליטת שידורי המשחקים לצורך הקרנה, תיעשה באחריות ועל חשבון המבקש. השימוש בשידור ייעשה בזמן אמת בלבד, במקביל לשידור על ידי התאגיד ו/או זכיין מטעמו.

11. כל פרסום בכלי התקשורת ו/או רשתות חברתיות לאירוע הקרנה, מחייב תיאום נוסח הפרסום מראש מול התאגיד, וקבלת אישור מראש מאת התאגיד, וזאת מבלי לגרוע מהנחיות פיפ"א בנושא. מובא לתשומת הלב, כי לפי הנחיות פיפ"א, אירוע שנעשו לגביו פעולות קידום, עשוי להיחשב כאירוע מסחרי על כל המשתמע מכך.

12. בכל סוג של אירוע, שימוש בסמלים / לוגו של המונדיאל, הינו אסור (למעט שם המונדיאל, בכפוף להנחיות פיפ"א ובכלל זה לחריגים המצוינים בהן), וכן כל קישור בין אירוע הקרנה או מארגניו, לבין המונדיאל או פיפ"א, הינו אסור.

13. התאגיד יהיה רשאי להעביר לפיפ"א, פרטים בדבר גורמים שפנו אליו לצורך קבלת אישור, בין אם קיבלו את אישורו לאירוע הקרנה ובין אם לאו.

14. מובהר בזאת, כי אין במתן אישור מצד התאגיד כאמור לעיל, כדי להטיל חובה כלשהי על התאגיד כלפי המבקש, ובכלל זה התאגיד אינו מתחייב לשדר את כל משחקי המונדיאל, ו/או להבטיח קליטת השידורים על ידי המבקש, ולמבקש לא תהא כל טענה כלפי התאגיד בנושא.

15. אין במסמך זה משום מיצוי הנחיות פיפ"א בנוגע לאירועי הקרנה פומביים, ובכל מקרה, הנחיות פיפ"א המלאות כפי שיהיו מעת לעת הן המחייבות.

16. לכל הבהרה, ניתן לפנות בשאלה לכתובת המייל שצוינה בסעיף I (1) לעיל.

להורדת קובץ שילוט - מונדיאל 2022 בכאן 11>>