t
עודד הרוש

כאן דעה | לא תמיד הגבורה לובשת מדים

"כל המציל נפש חיה אחת בישראל - כאילו הציל עולם ומלואו" - עודד הרוש מבקש לזכור ולכבד אזרחים שעשו מעשי גבורה וסולידריות
עודד הרוש
15 ביולי 2020
13:18