t

החלטות מישיבות המועצה 2018

מועצה | החלטות מליאת המועצה

מדיניות שידורי המוסיקה – "כאן 88" ו-"כאן גימל" | 16.01.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 1 | 16.01.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 2 | 20.02.2018

החלטות מועצה  מספר 2.1 | 21.02.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 3 | 14.03.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 4 | 25.03.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 5 | 15.04.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 6 | 24.04.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 7 | 15.05.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 8 | 12.06.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 9 | 24.06.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 10 | 17.07.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 11 | 27.07.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 12 | 05.08.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 13 | 21.08.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 14 | 04.09.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 15 | 16.10.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 16 | 06.11.2018

החלטות מועצה מספר 16.1 

החלטות מועצה מישיבה מספר 17 | 20.11.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 18 | 26.11.2018

אישור תנאי ההלוואה למימון האירוויזיון | 28.11.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 19 | 04.12.2018

החלטות מועצה מישיבה מספר 20 | 18.12.2018