t

חברי המועצה

מועצה | הודעות

כתב מינוי חברי המועצה

כתב מינוי חבר המועצה שלומי שטיין

כתב מינוי חברת המועצה אורלי גרטי סרוסי

הודעה על הפסקת כהונתו של חבר המועצה נפתלי גליקסברג

הודעה על הפסקת כהונתו של חבר המועצה אבי רט

הודעה על סיום כהונת מועצת תאגיד השידור הישראלי מיום 28 במאי 2020

כתב מינוי מועצת תאגיד השידור הישראלי מיום 19 בנובמבר 2020

הודעה על פטירתו של חבר המועצה חמיס אבולעפיה ז"ל מתאריך 27 בנובמבר 2020

כתב מינוי חברת המועצה ד"ר שרון ידין מיום 18 בינואר 2021

כתב מינוי חבר המועצה אמיר סבהט מיום 14 ביולי 2021

כתב מינוי חבר המועצה יונה ויזנטל מיום 13 בדצמבר 2021

כתב מינוי חבר המועצה יוחנן צנגן מיום 13 בדצמבר 2021

הודעה על הפסקת כהונתה של חברת המועצה גב' דלית שטאובר מיום 19 בדצמבר 2021

הודעה על הפסקת כהונתה של חברת המועצה ד"ר שרון ידין מיום 10 ביולי 2022

כתב מינוי חברת המועצה קטף מוראד סלאמה מיום 31 באוקטובר 2022