t

נרשמתי במערכת. מתי יינתן אישור האקרדיטציה?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | אישורי כניסה לעיתונאים וחובבים (אקרדיטציה)

אישורים סופיים יינתנו לכל המאוחר עד ה-8.3.2019