t

הגשתי בקשה. מה עכשיו?

אירוויזיון - שאלות ותשובות | אישורי כניסה לעיתונאים וחובבים (אקרדיטציה)

לאחר שתקבל אישור על הגשה מלאה (יש למלא את כל הפרטים הנדרשים במערכת, אחרת לא ניתן יהיה להגיש אותה), הבקשה תעבור אוטומטית לראש המשלחת הישראלית (מטעם התאגיד). לאחר שיסתיים בתאגיד תהליך פנימי של בדיקה ואישור, תתקבל הודעה בהתאם להחלטה.