t

השירים שהופיעו בפרק:
"יש" מתוך "זהב אריות" (הוצאת טנג'יר)
"יתגדל ויתקדש" מתוך "זהב אריות" (הוצאת טנג'יר)
"לאבא שלי היה כלוב" מתוך "זהב אריות" (הוצאת טנג'יר)
"ילדתי" מתוך "זהב אריות" (הוצאת טנג'יר)