אורחים באולפן ממכון דוידסון הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע:

הביולוגית ורד שפירא, הכימאי והניורוביולוג ד"ר אבי סייג וד"ר ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון.