t

אורחים באולפן: 

ד"ר קרן לנדסמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת

וד"ר נעם לויתן דוקטור לביולוגיה וכתב באתר של מכון דוידסון.