t

מעבר לקוליסות העץ, ולפרגודים השחורים התוחמים את הבמה, מתקיים עולם שלם מקביל, רוחש וגועש בשקט, באפלולית, באין רואים, שמאפשר לכל ההתרחשות הזו שאנחנו קוראים לה "תיאטרון" - להיות. מה באמת, מתרחש שם מאחורי הבמה, מי האנשים שאיננו מכירים, ושבלעדיהם פשוט אין הצגה? 
תאורנים, תפאורנים, מלבישות, אנשי אביזרים, פועלי במה ואנשי סאונד, מנהלי במה ומפיקים..."תומכי לחימה" הם קוראים לעצמם וחושפים בפנינו, את ההתרחשות באפלולית מצדה האחר של הבמה: תקלות, סכנות, משימות ותחושות. 
עולם מרתק לא פחות מזה שנמצא מלפנים- גלוי. 
מוזמנים להצטרף לסיור מאחורי הקלעים בתיאטרון.