t
אפרו

דימוי האישה ומרכיביה החיצוניים בתוכו, מהווים מוקד של ממש ב׳שיח הפמיניסטי השחור׳ המתהווה בארץ ובעולם בעשור האחרון. ״אפרו״ - הוא מסע תיעודי אל עבר אחת מן תיבות הפנדורה של האישה השחורה בחברות שבהן הן מיעוט, מסע הטומן בחובו דיון על חוויות של זהות, תפיסה והכרה, אפליה ודיכוי ומעמד חברתי.