שירות התעסוקה

שירות התעסוקה

שירות התעסוקה הישראלי הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק שירות התעסוקה. הגוף נתון לפיקוחו של שר העבודה והרווחה ולרשות העליונה של השירות - מועצת שירות התעסוקה.
1