שאול מרידור

שאול מרידור

הממונה על התקציבים במשרד האוצר
1