מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הודעה מס' 4 - לידיעתכם עותק ממסמכי מכרז מעודכנים נכון  ליום 12.7.21. 

תשומת לבכם לשינויים שנעשו בסעיף 5.3 למסמך א' - הזמנה להציע הצעות, וכן בסעיפים 5.8, 5.9 ו- 8.3 למסמך ב'- המפרט הטכני. 

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 12.7.21

הודעה מס' 3 - הרינו להודיעכם על דחיה נוספת במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום שלישי 13.7.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

מציעים שהגישו זה מכבר את הצעתם, יוכלו למשוך אותה ולהגיש הצעה חדשה. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

התחייבות לשמירת סודיות

טפסים 5-6-7 ב: WORD

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 1.7.21

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה נוספת במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון 11.7.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון 4.7.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי המכרז

הודעה לעיתון