מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם כי קיימת אפשרות להגיש הצעות במייל: michrazim@kan.org.il וזאת עד ליום שני 6.6.22 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכי המכרז

הודעה לעיתון