מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

תשובות לשאלות הבהרה 3

מסמכי מכרז מעודכנים ליום 4.7.22

הודעה מס' 3 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון 10.7.22 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה 2

מסמכי מכרז מעודכנים ליום 3.7.22

טפסים 5-6 ב- WORD

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום שלישי 5.7.22 בשעה 12:00 בצהריים. 

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת שאלות ההבהרה למכרז, וזאת עד ליום שני 20.6.22 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה 1

טפסים 5-6 ב- WORD

מסמכי המכרז

הודעה לעיתון