מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 13.6.19

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם כי נמצאה בטעות במסמכי המכרז שפורסמו קודם לכן, ולכן המסמכים הוסרו מהאתר. רצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים ומתוקנים נכון ליום 13.6.19. יש להתייחס לנוסח זה בלבד. 

הודעה לעיתון