מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה מס' 1: הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום 11.12.18 בשעה 17:00 אחה"צ. תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו  יפורסמו באתר בימים הקרובים.

מסמכי המכרז

הסכם התקשרות