מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון 9.1.22 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט 1

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 3.1.22

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום שלישי 4.1.22 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי המכרז

הודעה לעיתון