מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הודעה מס' 3 - הרינו להודיעכם כי ועדת המכרזים החליטה לבטל את הדרישה לעניין הערבות, ולפרסם את המכרז בשנית. מצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 7.6.21. 

מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 7.6.21

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמך ג' - הצעת המחיר, מעודכן ליום 13.4.21

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות למכרז, וזאת עד ליום 20.4.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת שאלות הבהרה למכרז, וזאת עד ליום 11.4.21 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי המכרז

הודעה לעיתון