מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הרינו להודיעכם על דחיית  מועד הגשת ההצעות למכרז 7/2018, 

וזאת עד ליום ראשון, 8.4.18 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשומת לבכם לכך שיש להכניס את הצעת המחיר למעטפה סגורה בתוך המעטפה הראשית. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 3

אנו מצטערים, אך מסיבות טכניות ואחרות, לא ניתן יהיה להגיש הצעות בצורה מקוונת. 

הצעות יוגשו כמתואר במסמכי המכרז המתוקנים המצ"ב. 

בנוסף, מועד הגשת ההצעות ידחה ויקבע ליום רביעי, 28.3.18 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי מכרז מתוקנים נכון ל- 21.3.18

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1, מעודכן ל- 21.3.18

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2, מעודכן ל- 21.3.18