מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הודעה מס' 2 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום 20.2.20 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום 16.2.20 בשעה 12:00 בצהריים. 

מסמכי ה- RFI