מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום ראשון 30.6.19 בשעה 17:00 בצהריים. 

מסמכי הקול קורא