מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

הבהרה: הרינו להודיעכם כי עלויות השידור החי והתמסורת הם באחריות המפיק. 

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

הסכם

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)