מידע כללי

מספר מכרז מועד הגשת הצעות: 1.4.18 בחצות מועד אחרון לשאלות הבהרה: 14.3.18 בחצות
stopwatch

מידע נוסף