מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

תשובות לשאלות הבהרה 1

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום שני 12.7.21 בשעה 12:00 בצהריים

מסמכי הקול קורא

בייבל

הסכם התקשרות

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)