מידע כללי

מספר מכרז מועד אחרון לשאלות הבהרה: 4.6.18 בחצות מועד אחרון להגשת הצעות: 8.7.18 בחצות
stopwatch

מידע נוסף