מידע כללי

stopwatch

מידע נוסף

 

לתשומת לבכם! 

הקול קורא הוא שנתי, כך שניתן להגיש מועמדות לאורך השנה. 

עם זאת, התאגיד יהיה רשאי להפסיק ו/או לבטל הליך זה, ללא כל הודעה מוקדמת. 

כמו כן, התאגיד יהיה רשאי לשנות את תנאי הסף לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

התאגיד יבחן אחת לחודש את המועמדויות שהוגשו בחודש הקודם. 

 

מסמכי קול קורא

הסכם התקשרות