קול קורא לקבלת הצעות להפקות ולתוכן דיגיטלי

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה 2

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיית מועד הגשת ההצעות וזאת עד ליום ראשון 7.4.19 בשעה 12:00 בצהריים. 

תשובות לשאלות הבהרה 1

מסמכי קול קורא

מדריך להגשה

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)