קול קורא להגשת שירים לתחרות אירוויזיון 2021

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 3

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2

הודעה מס' 2 - תשומת לבכם לתקנון המעודכן ולהודעה המצ"ב. 

הודעה בנוגע לתיקון התקנון

תקנון בחירת שיר מעודכן

הודעה מס' 1 - הרינו להודיעכם על דחיה במועד הגשת ההצעות, וזאת עד ליום 15.10.20 בשעה 11:00 בבוקר. 

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת ההצעות

תשובות לשאלות הבהרה

מסמכי קול קורא מעודכנים נכון ליום 17.9.20

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)