קול קורא להגשת הצעות לתוכניות עבור כאן חינוכית

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

מדריך להגשת הצעות

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)