הודעה בנוגע להקרנות פומביות של שידורי משחקי גביע העולם בכדורגל ברוסיה 2018

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | התקשרויות, הודעות והחלטות

להורדת טופס הבקשה להיתר הקרנה פומבית - לחצו כאן

תאגיד השידור הישראלי (להלן: "התאגיד") מחזיק בזכויות השידור הבלעדיות בישראל במשחקי הגביע העולמי בכדורגל, רוסיה 2018 (FIFA World Cup Russia 2018) שיערך בין התאריכים 14 ביוני 2018 ועד 15 ביולי 2018 ברוסיה (להלן: "המונדיאל").

בהתאם לנהלי פיפ"א, שימוש בשידורים לצורך קיום הקרנה פומבית של איזה מהמשחקים, טעון – בין היתר - אישור התאגיד מראש, כבעל זכויות השידור, וכמפורט בהודעה זו להלן.

הגדרות

"אירוע הקרנה פומבי" או "אירוע הקרנה" – כל הקרנה של שידורים ממשחקי המונדיאל בפני קבוצת אנשים או קהל, בכל מקום שאינו בית פרטי. לדוגמה: הקרנה בברים, פאבים, מסעדות, אצטדיונים, מקומות פתוחים, משרדים, אוטובוסים, רכבות, בסיסי צבא, מוסדות חינוך, בתי חולים, מתנ"סים, אולמות אירועים, גנים לאומיים – ייחשבו כאירועי הקרנה פומביים. אירועי הקרנה בבתי קולנוע ו/או תיאטראות מוחרגים מהסדר זה, ומצריכים הסדר נפרד.

"אירוע הקרנה מסחרי" – כל אירוע הקרנה המקוים למטרות מסחריות, או מפיק תועלת מסחרית למארגן האירוע. למשל: כאשר נגבים דמי כניסה באופן ישיר או עקיף מהבאים לאירוע; כאשר במסגרת האירוע ניתנת חשיפה לנותני חסות ו/או מפרסמים; כאשר במסגרת האירוע נמכרים מוצרי מרצ'נדייס, אוכל או שתיה (אך למעט אירועים המתקיימים במסעדות או פאבים בהם מכירת אוכל או שתייה נעשית כחלק מהפעילות הרגילה של המקום וללא קשר לאירוע ההקרנה).

"אירוע הקרנה לא מסחרי" – כל אירוע הקרנה בו מארגן האירוע אינו מפיק ממנו כל תועלת מסחרית.

I. תנאים לקבלת אישור לאירוע הקרנה מסחרי

1. אירוע הקרנה מסחרי טעון קבלת אישור מאת פיפ"א (נוסף על אישור התאגיד כמפורט להלן). בקשה ממוכנת לאישור ניתן להגיש באמצעות הקישור: https://publicviewing.fifa.com/2018/default.html - המועד האחרון שנקבע על ידי פיפ"א להגשת בקשות הינו 9.5.18.

2. אירוע הקרנה פומבי טעון תשלום דמי רישיון שישולמו ישירות לפיפ"א. דמי הרישיון נקבעים על ידי פיפ"א בהתאם לתכולת הקהל במקום המיועד לקיום האירוע, כדלקמן:

עד 1,000 איש – 1,000$;
בין 1,001 – 2,000 איש – 2,000$;
בין 2,001 – 5,000 איש – 4,000$;
בין 5,001 – 10,000 איש – 8,000$;
10,001 איש ומעלה – 14,000$.

ככל שמבקש הרישיון מבקש לקיים אירועי הקרנה במספר משחקים או במספר אתרים, התשלום לפיפ"א בגין הרישיון יקבע בהתאם להנחיות פיפ"א בנושא.

3. אין בקבלת אישור מאת פיפ"א כאמור, כדי לגרוע מהחובה לקבל אישור גם מהתאגיד, ומכל גורם אחר ככל נדרש על פי דין, כמפורט להלן במסמך זה. למען הסר ספק, התאגיד יהיה רשאי להתנות מתן אישור כאמור בתנאים לרבות תנאים כספיים, מיתוג, וכיו"ב.

II. תנאים לקבלת אישור לאירוע הקרנה לא מסחרי

1. אירוע הקרנה לא מסחרי המיועד ל- 5,000 איש ומעלה, טעון קבלת אישור מאת פיפ"א, באמצעות הקישור המפורט בסעיף I.1 לעיל.

2. אירוע הקרנה לא מסחרי המיועד לפחות מ- 5,000 איש, אינו טעון קבלת אישור מפיפ"א, אולם מחייב עמידה בכל הוראות פיפ"א בנושא, הניתנות לעיון באתר פיפ"א בכתובת

https://publicviewing.fifa.com/2018/default.html

3. אירוע הקרנה לא מסחרי אינו כרוך בתשלום דמי רישיון לפיפ"א.

4. אין באמור כדי לגרוע מהחובה לקבל אישור מהתאגיד, לכל אירוע הקרנה, וכן מכל גורם אחר ככל נדרש על פי דין, כמפורט להלן במסמך זה.

III. תנאים כלליים לקבלת אישור התאגיד לאירוע הקרנה פומבי (מסחרי או לא מסחרי)

1. על המבקש לפנות לתאגיד בבקשה לאישור בצירוף טופס בקשה להיתר הקרנה פומבית בנוסח המצורף להודעה זו, לכתובת המייל: worldcup2018@kan.org.il.

2. התאגיד יהיה רשאי ליתן אישור, או לדחות את הבקשה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך לנמק את החלטתו.

3. מובהר, כי התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהמבקש, כל הבהרה ו/או פרטים נוספים שידרשו לדעתו לצורך בחינת הבקשה, או להתנות את האישור בכל תנאי לפי שיקול דעתו.

4. מובהר בזאת כי בכל מקרה על המבקש לעמוד בכל כללי פיפ"א בנוגע להקרנות פומביות, המפורטות באתר פיפ"א, בכתובת: https://publicviewing.fifa.com/2018/default.html, לרבות (ככל שהדבר נדרש על ידי פיפ"א), קבלת כל אישור מפיפ"א, ותשלום כל סכום לפיפ"א, וזאת כתנאי לקבלת אישור מאת התאגיד.

5. באירוע הקרנה לא מסחרי, אישור התאגיד לא יותנה בתשלום כספי, אולם התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהמבקש, כתנאי לאישור הבקשה, להציג באירוע ההקרנה, במקום בולט, רול-אפ, שילוט (או מוצר דומה) מטעם התאגיד לצורך קידום שידורי התאגיד (להלן: "המוצר"). הפקת המוצר והצבתו ייעשו באחריות ועל חשבון המבקש, בהתאם למפרט כפי שיועבר לו על ידי התאגיד. בכל מקרה, על המבקש יהיה לאשר מול התאגיד מראש את המוצר בטרם הפקתו. 

6. יובהר ויודגש: אישור בקשה על ידי התאגיד, מהווה אישור מוגבל לשימוש בשידורי הטלוויזיה של המשחקים במסגרת ההקרנה, בלבד, ואין בו כדי להחליף ו/או כדי לגרוע מכל אישור אחר ככל שנדרש על פי כל דין ו/או הסכם, לצורך קיום אירוע ההקרנה. השגת אישורים כאמור, ווידוא עמידת אירוע ההקרנה בהוראות כל דין, יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המבקש.

7. נוסף על האמור בסעיף 6 לעיל, אישור בקשה על ידי התאגיד, אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על התאגיד, בכל הקשור לאירוע ההקרנה. המבקש יישא באחריות בלעדית לאירוע ההקרנה, וכן יישא באחריות בלעדית לכל טענה, דרישה או תביעה מצד שלישי כשלהו, הנוגעת לאירוע ההקרנה. ככל שתופנה טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור כלפי התאגיד, מתחייב המבקש לשפות ולפצות את התאגיד בגין כל תשלום שיידרש התאגיד לשלם, מיד עם דרישת התאגיד.

8. תשלום לאגודות גביית זכויות בגין השימוש בשידורים, יהיה באחריות ועל חשבון המבקש.

9. באירוע ההקרנה ייעשה שימוש בשידור המשחק כפי שבוצע על ידי התאגיד, ללא כל שינוי או עריכה. קליטת שידורי המשחקים לצורך הקרנה, תיעשה באחריות ועל חשבון המבקש.

10. כל פרסום בכלי התקשורת ו/או רשתות חברתיות לאירוע הקרנה, מחייב תיאום נוסח הפרסום מראש מול התאגיד, וקבלת אישור מראש מאת התאגיד.

11. התאגיד יהיה רשאי להעביר לפיפ"א, פרטים בדבר גורמים שקיבלו את אישורו לאירוע הקרנה.

12. מובהר בזאת, כי אין במתן אישור מצד התאגיד כאמור לעיל, כדי להטיל חובה כלשהי על התאגיד כלפי המבקש, ובכלל זה התאגיד אינו מתחייב לשדר את כל משחקי המונדיאל, ו/או להבטיח קליטת השידורים על ידי המבקש, ולמבקש לא תהא כל טענה כלפי התאגיד בנושא.

13. לכל הבהרה, ניתן לפנות בשאלה לכתובת המייל שצוינה בסעיף III.1 לעיל.

להורדת טופס הבקשה להיתר הקרנה פומבית - לחצו כאן