קול קורא להגשת הצעות לסדרות מתוסרטות עבור כאן 11 מועד יוני 2021

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 2

תשובות לשאלות הבהרה לקט מס' 1

מסמכי הקול קורא

תנאי סף

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)