קול קורא להגשת הצעות לתכניות פרה פריים עבור כאן 11

מכרזים, התקשרויות וקול קורא | קול קורא

הודעה מס' 1: הרינו לעדכן כי חל שינוי במסמכי הקול קורא, להלן המסמכים המעודכנים. 

מסמכי קול קורא מעודכנים נכון ליום 22.9.21

תשובות לשאלות הבהרה 1

תנאי סף

פורמט תקציב

חוברת ההצעה (הגשה מקוונת)