לכל העדכונים

מפרטים ראשוניים עולה כי במקום התפתחה קטטה, במהלכה חייל שאינו לבוש מדים, ירה באוויר