2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (13) 60 ימים
00:49:13
אורי שין חוזר אל המתיחות של 1967 ומנסה למפות ולנתח אירועים הבינלאומיים, הדרמות הפוליטיות והדילמות האישיות אשר הובילו לפרוץ מלחמת ששת הימים

}