2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (1)
00:53:00
כאן-דוקו. סיפורו של מונדק לוּקביצקי, פרטיזן יהודי יחיד במחתרת “ארמיה קריובה” הפולנית. לצד הרובה נשא מונדק מצלמה לאורך כל שהותו ביערות. רק אחרי מותו, מגלה בנו בצילומיו את הסודות מהמלחמה שהסתירו הוריו.

}