2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:52:41
למעלה משבעים שנה אחרי תום מלחה"ע השנייה, כפר קטן בגרמניה סוער בעקבות דרישה של קבוצת תושבים להנציח בבית הספר המקומי את הקצין הנאצי וילם הוזנפלד, מי שהציל את ולדיסלב שפילמן, הפסנתרן גיבור סרטו פולנסקי

}