2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:39:52
כ-110 שנים לאחר הקמת הקיבוץ הראשון, דגניה, יוצא הסרט "הראשונים" לבדוק איך הפכו הקיבוצים לאליטה המיישבת של ישראל ומדוע אחרים שעסקו במשימת ההתיישבות לא זכו לאותו מעמד?