2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (13) קרבות לילה
01:06:39
תעודה. שלושה הלומי קרב ממלחמות שונות נחשפים באופן אמיץ ואינטימי, ומאפשרים למצלמה להיכנס לביתם ולתעד את הלילות המסוייטים, את הסבל המשפחתי, את סיפורי הלחימה הקשים ואת הגעגוע לחבריהם שנפלו