cat30999_img615710193.jpg

הצלה וחסד

בזמנים האפלים ביותר בתולדותיו של העם היהודי נוצרה רשת אנושית של הצלה וחסד. לא יהודים סיכנו את חייהם כאשר הסתירו בביתם יהודים מידי הנאצים. זהו סיפורם בקולם של אלה שהצילו עדותם של יונה עמית, מיכאל סטולוביצקי, רבקה לויסון, ינינה אקר, מוריס גליק, ציפורה שינדלהיים, שרה ישראלי, גברא מנדיל
  • 29 דקות
קול מתוך החושך
הצלה וחסד

: מגישות: שרלוט לוי ונגה קליין, עורך יום השידורים: איל שינדלר, עורכת השעה: דניאל מאורר, מוזיקה מקורית: יהודה פוליקר, קריינית האותות: יונה אליאן, ביצוע טכני: אלון מקלר. תודה לרב עילאי עופרן - קבוצת יבנה ולאיציק יושע. העדויות נלקחו מֵארכיון יד ושם, וּמֵארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וקול יש