cat30996_img834361078.jpg

מרד גטו ורשה

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג מציינים 80 שנה למרד גטו ורשה שפרץ בערב פסח ה-19 באפריל 1943 ונמשך כ-4 שבועות. זה היה המרד היהודי הגדול ביותר בתקופת השואה וסמל ההתנגדות היהודית. בשעה הזאת הבאנו עדויות של הלוחמים והשורדים בגטו. הלה שיפר רופאייזן, אריה נַייברג, צביה לובטקין, מאשה פוטרמילך, ברכה קרוו֫סר, שמחה רותם (קאז'יק), יצחק אנטק צוקרמן, מרדכי אנילביץ'
  • 26 דקות
קול מתוך החושך
מרד גטו ורשה

: מגישים: עקיבא נוביק ויערה שפירא, עורך יום השידורים: איל שינדלר, עורכת השעה: נעה בן הגיא, מוזיקה מקורית: יהודה פוליקר, קריינית האותות: יונה אליאן, ביצוע טכני: אלון מקלר. את המכתב של מרדכי אנילביץ' הקריא טל וניג. תודה לרב עילאי עופרן - קבוצת יבנה ולאיציק יושע. העדויות נלקחו מֵארכיון יד ושם, מארכיון מש