cat25328_img671006030.jpg
עיבוד תמונה: עמי שרייבמן

עלילות יועז הנדל בשטעטל

מה קרה במעמד התקדימי שבו עלו לרגל מחשובי הרבנים בעולם החרדי ללשכתו של שר התקשורת כדי לבקש מממנו לבטל את רפורמת הניידים הכשרים? ומדוע כינה ח"כ משה גפני את השר הנדל בכינוי הטעון "פריץ"? עקיבא נוביק ויאיר אטינגר על האירוע שחרג הרבה מעבר לסוגייה הצרכנית
  • 32 דקות
עוד יום
עלילות יועז הנדל בשטעטל

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: טל וניג