cat24649_img348248092.jpg

מועדון הראיונות השבורים

השר אלעזר שטרן הוא לא הראשון וכנראה שלא האחרון שחורץ את גורלו הפוליטי בהתבטאות אומללה אחת. גם במקרה הזה נכון לצטט את האמרה "איש עוד לא הצטער על ריאיון שלא נתן". עקיבא נוביק עם מצעד הראיונות הגרועים, שגרמו להרבה צער
  • 19 דקות
עוד יום
מועדון הראיונות השבורים

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: מיכל רוזן