cat24148_img258563969.jpg
עיצוב תמונה: עמי שרייבמן

מישהו עוקב אחריך

המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל מבקשים בימים אלה לעגן בחקיקה את האפשרות להפעיל מערך רחב של מצלמות עם טכנולוגיה לזיהוי פנים במרחב הציבורי. אורן אהרוני ושירה הדס נקר על הסיכונים הטמונים במהלך הזה לזכויות ולפרטיות של כל אחד מאיתנו
  • 19 דקות
עוד יום
מישהו עוקב אחריך

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי