cat24148_img258563969.jpg

מישהו עוקב אחריך

המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל מבקשים בימים אלה לעגן בחקיקה את האפשרות להפעיל מערך רחב של מצלמות עם טכנולוגיה לזיהוי פנים במרחב הציבורי. אורן אהרוני ושירה הדס נקר על הסיכונים הטמונים במהלך הזה לזכויות ולפרטיות של כל אחד מאיתנו
  • 19 דקות
עוד יום
מישהו עוקב אחריך

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי