cat21650_img645242917.jpg
. צילום: אלעד מלכה

ישנים בחליפות

מה עובר על המועמדים לכנסת שכמעט נבחרו אבל המפלגה שלהם קיבלה מנדט אחד פחות? הבאים בתור להיכנס? עקיבא נוביק מביא את סיפורם של מוסי רז, נחמן שי, והלילה שחרץ את גורלם - מי לארץ המובטחת ומי לציפייה תמידית
  • 18 דקות
עוד יום
ישנים בחליפות

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי, נועה אקסינר, עיצוב פסקול: רחל רפאלי.. צילום: אלעד מלכה