cat18825_img855288314.jpg
shutterstock

גן עדן לפושעים

מה קורה בשטחים החקלאיים בפריפריה בזמן שהמשטרה עסוקה בעיקר באכיפת הגבלות הקורונה? עקיבא נוביק על העלייה בהיקף הפשיעה החקלאית בתקופה האחרונה, עם מי שנותרו כמעט לבדם לסייע לחקלאים להגן על התוצרת שלהם – אנשי ארגון "השומר החדש". עורך: דניאל אופיר. משתתף: יואל זילברמן
  • 15 דקות
עוד יום
גן עדן לפושעים