cat30475_img155195209.jpg

פרק 14: רותם

האופי ההתמכרותי של רותם בא לידי ביטוי הרבה לפני שהוא ניסה סמים. כבר בתור ילד הוא פיתח דפוס התנהגות של ריצוי הסביבה, שהלך ונעשה כה קיצוני עד שהביא אותו לאבד את עצמו לגמרי. מתהליך ההחלמה העמוק והמתמשך שלו, אילן ואורי למדו גם על עצמם
  • 57 דקות
מכורים
פרק 14: רותם

: מגישים: אורי ואילן, עריכה: דניאל מאורר

כתובת פניות לאורי ואילן: mechurim.pod@gmail.com